درباره لیزینگ پایا

هیات مدیره شرکت لیزینگ پایا اعتبار

حسین فرزان اصل

رئیس هیأت مدیره

شرکت لیزینگ

پایا اعتبار

مجید سوری

نایب رئیس

محمد مهدی ناسوتی فرد

عضو هیأت مدیره

داود کاغذگران

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

ناصر گیلانی پور اکباتانی

عضو هیأت مدیره